New Faces

Anastasia Shumkova
Tatyana Kombarova
Margaux Deckers
Edith Vazhnik
Polina Nozdrevatykh
Kristina Milun
Mariya Granskaya
Diana Yermakova
Libby Angove
Noel Hogan